Reklamační řád internetového obchodu

www.Artewilla.cz

sekce zahradnictví

ARTEWILLA s.r.o.
Se sídlem:
Dolní Domaslavice 143, PSČ 739 38 
IČ:268 62 522
Zapsaná v OR pod značkou C50666 u Krajského soudu v Ostravě

Prodejní sklad:
Dolní Domaslavice 143
739 38  Dolní Domaslavice 
 Reklamace

Kupující je povinen si dodané zboží po jeho převzetí ihned zkontrolovat, je-li vše v pořádku. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Podepsání dodacího listu bez výhrad kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Pokud v dodacím listě nebudou uvedeny informace o vadách, nebude reklamační řízení zahájeno. Vždy doporučujeme pořídit fotodokumentaci, ze které je patrný rozsah poškození dodávky.
Reklamaci u ČP za poškozený balík uplatňuje vždy příjemce.

Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodaného zboží ihned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o případných závadách ihned informovat prodávajícího.

Postup při reklamaci
-neprodleně nás informujte o reklamaci (telefonicky, e-mailem, písemně)
-pro posouzení reklamace je nutno uvést zejména : číslo objednávky, doklad o nabytí reklamovaného zboží, důvod reklamace – popis závad a jejich projevů

Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Záruka

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytne v záruční době vada zboží, může kupující uplatnit svou reklamaci.
Délka záruční doby je 24 měsíců (pokud není výrobcem uvedeno jinak, např. datum spotřeby na výrobku) a začíná běžet dnem převzetí zboží.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruku nelze uplatnit v případech :
-poškození zboží nesprávným skladováním
-nevhodné použití výrobku v rozporu s technologickými podmínkami
-neodbornou montáží a manipulací
-mechanickým poškozením


 
 
 

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY: